091 15 25 114

Natječaj za radno mjesto odgojitelj

Natječaj za radno mjesto odgojitelj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97;107/07;94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Calimero Upravno vijeće Dječjeg vrtića Calimero, raspisuje


                                                    N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto 

 

ODGOJITELJ -  1 izvršitelj/ica
 
UVJETI:  VSS, završen diplomski sveučilišni ili diplomski specijalistički studij za odgojitelja predškolske djece – magistar ranog i predškolskog odgoja ili specijalist-odgojitelj predškolske djece, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece- stručni prvostupnik predškolskog odgoja, odnosno studij za odgojitelja predškolske djece kojim je stečena VŠS u skladu s ranijim propisima- odgojitelj predškolske djece, nastavnik predškolskog odgoja, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). Uz prijavu priložiti:


- životopis
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu
- uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci: uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.), uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.) 

Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom je pet dana od dana objave natječaja, e-mailom na adresu: calimero@st.t-com.hr

Napomena:
Ovaj natječaj je objavljen je na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici Vrtića i oglasnoj ploči Vrtića dana 21. 10. 2019. g.

 

Preuzmi dokument